بایگانی برچسب ها: پولیپ

تعریف پولیپ روده بزرگ و انواع پولیپ

تعریف پولیپ روده بزرگ و انواع پولیپ

تعریف پولیپ روده بزرگ و انواع پولیپشرح بیماری: پولیپ روده بزرگ،توده ای در روده بزرگ یا راست روده است که منشاآن پوشش داخلی روده بزرگ است.این توده ها غالبا غیرسرطانی هستند ولی اگر درمان نشوند،ممکن است به سرطان روده بزرگ تبدیل شوند.ادامه مطلب

ادامه مطلب