بایگانی برچسب ها: پایداری زندگی مشترک

زندگی دل چسب و شیرین با مودّت و رحمت

زندگی دل چسب و شیرین با مودّت و رحمت

زندگی دل چسب و شیرین با مودّت و رحمتاگر هر دو طناب مودّت و رحمت در زندگی با هم عمل کنند، زندگی دل چسب تر و شیرین تر جلو می رود؛ اما اگر تنها یکی از آن ها عمل کند، باز هم زندگی از هم نمی باشد. دو عنصر «مودّت» و «رحمت» پایداری زندگی مشترک زن و شوهر را همین گونه محافظت می کنند. مودّت که از کار افتاد. باید طرف دیگر طناب رحمت را محکم نگه دارد تا مودّت آهسته آهسته باز گردد. یعنی همسر با استفاده از رحمتی که خدا در اختیار او گذاشته است. ج...

ادامه مطلب