بایگانی برچسب ها: پایان احمدی نژاد

رفتن احمدی نژاد از پاستور در نگاه مردم جهان

رفتن احمدی نژاد از پاستور در نگاه مردم جهان

همگان، صداوسیما را مهمترین رسانه منتقد دولت های نهم و دهم می شناسند و حتی بسیاری رسانه ملی را حامی جریان های مخالف اعلام می کنند اما توجه به آنچه مخاطبان خارجی یکی از بخش های برون مرزی آن یعنی پرس تی وی درباره رفتن احمدی نژاد از پاستور نوشته اند، برای آنها که معتقدند دولت دهم در زمینه دیپلماسی عمومی ضعیف عمل کرده، قابل توجه خواهد بود.جامعه ایرانی در حالی به سوی تدبیر و امید گام برمی دارد که مردم جهان بویژه مستضعفین و مسلمانان ...

ادامه مطلب