بایگانی برچسب ها: پادشاه بی سواد

تنها پادشاه بی سواد دنیا کیست؟

تنها پادشاه بی سواد دنیا کیست؟

در کشور های پیشرفته جهان معمولا برای انتخاب افرادی که قرار است مناصب حکومتی مهم را عهده دار شوند، دقت و حساسیت بیشتری به کار می رود و حاکمان هر کشور سعی می کنند افراد با کفایت را برای پست های مهم و کلیدی انتخاب کنند.اما به نظر می رسد این موضوع در عربستان سعودی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. یکی از سایت های خبر عربی در یک افشاگری به مدارک تحصیلی پادشاه سعودی و بسیاری از افراد زیر دست او که پست های کلیدی را عهده دار هستند پرداخته اس...

ادامه مطلب