بایگانی برچسب ها: جامعه

دروغ گویی و مشکلات زیان بار آن برای جامعه

دروغ گویی و مشکلات زیان بار آن برای جامعه

اگر به افرادی که در اطرافتان هستند خوب توجه کنید، درخواهید یافت که بسیاری از آنها در طول روز دروغهای فراوانی می گویند. در واقع این مسئله گویای این است که تقریبا همه افراد به شیوه های متفاوتی در زندگی دروغ می گویند. مهمترین علت اصلی دروغ، عقده حقارت و خود کم بینی انسان دروغگوست. .سرچشمه دروغ گاهی به خاطر ترس از فقر، پراکنده شدن مردم از دور او، از دست دادن موقعیت و مقام و زمانی نیز به خاطر علاقه شدید به مال و جاه و مقام و … است که شخ...

ادامه مطلب