بایگانی برچسب ها: تیم پرطرفدار شهرستان

آقای فوتبالیست می رفت که قاتل شود

آقای فوتبالیست می رفت که قاتل شود

فضای فوتبال ایران سالهاست متاثر از حاشیه های بیرون از گودی که دارد قرار گرفته و همین حواشی بر متن چیره شده اند. چه بسیار اتفاقاتی که دیده نمی شوند یا اگر دیده می شود بنا به مصلحت های عمدتا بی معنی، جور دیگری روایت می شوند. این ماجرا از آن دست حاشیه هایی است که مسیر دیگری را پیمود هرچند بعدها تبعاتی داشت. ماجرا از این قرار است که فوتبالیست یک تیم پرطرفدار شهرستانی شب را در خانه یکی از همبازیانش بوده و دو تن دیگر از هم تیمی ها هم تا دیروقت ...

ادامه مطلب