بایگانی برچسب ها: تمرکز بر نقاط قوت همسر

رفتارهای مثبت با همسرمان در زندگی

رفتارهای مثبت با همسرمان در زندگی

رفتارهای مثبت با همسرمان در زندگی  در برابر هر کنشی، واکنشی وجود دارد. در برابر هر ویژگی و خصیصه ای، پاسخی یافت می شود. باید بیاموزید واکنش مثبت نشان دهید و از رفتار قضاوت گرانه دست بردارید. وقتی که به جای تمرکز بر ضعف های همسرمان، بر توانایی های او تمرکز می کنیم، با رفتار مثبت بیشتری از جانب وی رویارو می شویم. این موضوع شاید بدین جهت است که بسیاری از ما بر این تصوریم که همسرمان احساسات ندارند- با اینکه مردان، به دلیلی، همان احسا...

ادامه مطلب