بایگانی برچسب ها: برخورد با کودکان لوس

نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوس

نحوه برخورد با کودکان بی‌ادب و لوس

اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن کودکان از طریق آن معیارها، ارزشها و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه خود را می آموزند. والدین در سالهای اولیه زندگی فرزندانشان، عوامل اصلی اجتماعی شدن آنها به حساب می آیند. والدین با ابراز محبت، ایجاد محدودیت و آزادی برای کودک و سرکوبی رفتار غیر قابل قبول او، سرمشق کودک قرار می گیرند و بدین ترتیب فرآیند اجتماعی شدن صورت می پذیرد. حال در این میان برخی از والدین فرزندان خود را بیش از حد آزاد می گذارند...

ادامه مطلب