بایگانی برچسب ها: ایام هفته

فال عطسه بسیار جالب ایام هفته

فال عطسه بسیار جالب ایام هفته

آیا به فال عطسه اعتقاد دارید ؟   فال عطسه بسیار جالب ایام هفتهساعتشنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵ شنبهجمعه۶-۷روز خوب میگذردکمی صبر کنیدروز بدی دارییک  خیالخواب تورا می بیندنامه دریافت میکنیکمی صبر کن۷-۸مواظب کارهایت باشامروز خوشحالیهمان میآیدمواظب دوستانت باشدرموردت کنجکاوی میکنددیدارغیرمنتظرهفامیل میشوید۸-۹مطمئن باش دوستت دارددیدارازدست ۱نفر ...

ادامه مطلب