بایگانی برچسب ها: انتشار کلید اولیه سؤالات کنکور

کلید اولیه آزمون سراسری سال 1392 همه گروه های آزمایشی

کلید اولیه آزمون سراسری سال 1392 همه گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کلید دفترچه عمومی (۱۱۱A) و اختصاصی (۱۲۰A) کلید دفترچه عمومی (۱۱۱B) و اختصاصی (۱۲۰B) کلید دفترچه عمومی (۱۱۱C) و اختصاصی (۱۲۰C) کلید دفترچه عمومی (۱۱۱D) و اختصاصی (۱۲۰D)   گروه آزمایشی علوم تجربی  کلید دفترچه عمومی (۲۱۱B) و اختصاصی (۲۲۰B) کلید دفترچه عمومی (۲۱۱C) و اختصاصی (۲۲۰C) کلید دفترچه عمومی (۲۱۱D) و اختصاصی (۲۲۰D) کلید دفترچه عمومی (۲۱۱A) و اختصاصی (۲۲۰A) – بهیاری   گروه آزمایشی ع...

ادامه مطلب