بایگانی برچسب ها: انتشار کلید اولیه سؤالات کنکور

کلید اولیه آزمون سراسری سال 1392 همه گروه های آزمایشی

کلید اولیه آزمون سراسری سال 1392 همه گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیکلید دفترچه عمومی (۱۱۱A) و اختصاصی (۱۲۰A)کلید دفترچه عمومی (۱۱۱B) و اختصاصی (۱۲۰B)کلید دفترچه عمومی (۱۱۱C) و اختصاصی (۱۲۰C)کلید دفترچه عمومی (۱۱۱D) و اختصاصی (۱۲۰D) گروه آزمایشی علوم تجربی کلید دفترچه عمومی (۲۱۱B) و اختصاصی (۲۲۰B)کلید دفترچه عمومی (۲۱۱C) و اختصاصی (۲۲۰C)کلید دفترچه عمومی (۲۱۱D) و اختصاصی (۲۲۰D)کلید دفترچه عمومی (۲۱۱A) و اختصاصی (۲۲۰A) – بهیاری گروه آزمایشی ع...

ادامه مطلب