بایگانی برچسب ها: از راهی دور فروغ فرخزاد

شعر زیبای از راهی دور فروغ فرخزاد

شعر زیبای از راهی دور فروغ فرخزاد

دیده ام سوی دیار تو و در کف تو از تو دیگر نه پیامی نه نشانی نه به ره پرتو مهتاب امیدی نه به دل سایه ای از راز نهانی دشت تف کرده و بر خویش ندیده نم نم بوسه ء باران بهاران جاده ای گم شده در دامن ظلمت خالی از ضربهء پاهای سواران تو به کس مهر نبندی ، مگر آندم که ز خود رفته، در آغوش تو باشد لیک چون حلقهء بازو بگشایی نیک دانم که فراموش تو باشد کیست آنکس که ترا برق نگاهش می کشد سوخته لب در خم راهی ؟ یا در آن خلوت جادوئی خامش دستش ا...

ادامه مطلب