بایگانی برچسب ها: از راهی دور فروغ فرخزاد

شعر زیبای از راهی دور فروغ فرخزاد

شعر زیبای از راهی دور فروغ فرخزاد

دیده ام سوی دیار تو و در کف تو از تو دیگر نه پیامی نه نشانینه به ره پرتو مهتاب امیدی نه به دل سایه ای از راز نهانیدشت تف کرده و بر خویش ندیده نم نم بوسه ء باران بهارانجاده ای گم شده در دامن ظلمت خالی از ضربهء پاهای سوارانتو به کس مهر نبندی ، مگر آندم که ز خود رفته، در آغوش تو باشدلیک چون حلقهء بازو بگشایی نیک دانم که فراموش تو باشدکیست آنکس که ترا برق نگاهش می کشد سوخته لب در خم راهی ؟یا در آن خلوت جادوئی خامش دستش ا...

ادامه مطلب