بایگانی برچسب ها: از خودش دیوانه تر ندیده بود

ریشه ضرب امثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

ریشه ضرب امثل از خودش دیوانه تر ندیده بود

ریشه ضرب امثل از خودش دیوانه تر ندیده بودضرب المثل فارسی از خودش دیوانه تر ندیده بود  کنایه از کسانی است که در هر چیزی خیلی ادعا دارند و می خواهند هر چه خودشان می گویند همان باشد ، باعث آزار مردم می شوند و … آورده اند که …دیوانه ای همیشه با حرکات و رفتار خود باعث آزار و اذیت اطرافیانش می شد . مخصوصاً هر بار که حمام می رفت ، مردم از ترس او به حمام نمی رفتند و آنهایی که در حمام بودند ، فوری از حمام بیرون می آمدند .یک رو...

ادامه مطلب