بایگانی برچسب ها: ارضای امیال جنسی

عدم ارضای امیال جنسی و ترس از هم آغوشی

عدم ارضای امیال جنسی و ترس از هم آغوشی

عدم ارضای امیال جنسی و ترس از هم آغوشیترس از لذت هم آغوشی روانکاوی، “میل” را در بشر به عنوان “عامل مولد فشار جسمی و روانی”، و “لذت” را به منزله پدیده ای خوشایند که به این فشارها پایان می دهد، تلقی می کند. در فرهنگ ما، در پرورش و تربیت کودکانمان، به این پدیده لذت بردن به هیچ وجه بها داده نشده است. در فرهنگ ما یکی از بزرگترین موتورهای اعمال ما، تصویری است که از خود به دیگران و به اجتماع می دهیم و به فرزندان مان نیز این را به عنوان بزرگترین ان...

ادامه مطلب